Aishwarya   |   Akshay   |   Sanjay   |   Shahrukh   |   Bollywood TV   |   DATABASE   |   FORUM   |   NEWS   |   RINGTONES   |   TAGS

Bollywood Movie Database

Menu

Home arrow Entertainment arrow Specials arrow Het relaas van een zichzelf reddend slachtoffer
Opmerkelijk E-news Entertainment Sport
Maximale hypotheek
Wilt u zakelijk gaan investeren? Of staat u op het punt een huis te kopen. Bereken dan zelf snel, makkelijk en overzichtelijk het bedrag dat u maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Indien u weet wat u maximale hypotheek lasten per maand zi...
Het relaas van een zichzelf reddend slachtoffer E-mail
Een thema dat niet kon ontsnappen aan de op de sensatie beluste Nederlandse pers en media is het suicide drama geweest onder in het bijzonder Hindoestaanse meisjes, woonachtig te Den Haag. De werkelijke toedracht van de feiten die debet waren aan zulk een radicale ingreep bleef hangen in het open spectrum van de persoonlijke speculatie waardoor men op oorzaken stuitte die varieerden van complex /abstract tot zeer platvloers, zoals: � verboden liefde � stress/uitzichtloosheid � verstoorde ouderkind relatie � huiselijke onenigheid � uitgaansverbod � onvoldoende beltegoed � beperking in het gebruik van alle soorten lingerie, w.o. de string etc. De ene goog na de andere loog stortte zich op deze materie en onthulde verscheidene theorie�n. Niet zelden werd door Nederlandse alles-heel-goed-snappers het deviante, voortvloeiende uit het cultuureigen als hoofdargument gebruikt voor deze tragische gebeurtenissen, zonder daarbij aan te geven wat het merkbare verschil zou zijn tussen de suicide onder autochtonen en onder die van allochtonen. Zelfs geestelijke verzorgers/ontzorgers , w.o. de pandits begonnen zich ermee in te laten . Het oeverloze post-academisch gekissebis resulteerde tenslotte in een additionering van de werkgelegenheid onder autochtone therapeuten , die zich als zielenknijpers voor deze weer- en uitzichtlozen opwierpen. Ondergetekende heeft een interview afgenomen van een jonge dame die zich met eigen kracht uit een diep dal op het idyllische vlakte trok en voor zichzelf een weg baande naar de toekomst. Hieronder volgt haar relaas:
Vandana, 19 jaar oud, woonachtig te Rotterdam en eerstejaars student communicatiemanagement aan de Hogeschool te Utrecht. Op haar vierde begon zij aan zwemles en bleek op den duur dusdanig gevorderd te zijn dat zij zelfs deel zou kunnen nemen aan al dan niet goudgerelateerde zwemwedstrijden. Als hobby heeft ze vroeger veel gedanst en behoorde stevig uitgaan daarbij tot een onafwendbaar noodzakelijk amusement. Haar kindperiode verliep niet zonder problemen omdat ze reeds op zeer jonge leeftijd geconfronteerd werd met huiselijk geweld waarbij zij als kind van zeven jaar tussen beiden moest komen om de kijvende partijen tot orde te roepen en de geschillen bij te leggen. Deze assertiviteit werpt voor Vandana later vruchten af omdat zij haar eigen situatie onder controle krijgt, Zij heeft een tweeling broer die in tegenstelling tot haar minder onder de indruk scheen te schijn van de gebeurtenissen in en rondom het gezin. De ouders stonden niet altijd open voor communicatie om bijvoorbeeld problemen te bepraten, terwijl Vandana zelf er behoefte aan scheen te hebben over bepaalde problemen te praten. Deze non-verbale communicatie had later helaas wel tot gevolg dat Vandana op haar tiende al gedurende vier jaar sexueel misbruikt bleek te zijn door een tot familielid verheven man die normaliter in Suriname woonachtig was maar bij tijd en wijle in Nederland vertoefde. Hoewel de ouders bij haar merkten dat er bij haar iets niet goed in de haak was, namen ze haar nooit in de armen om haar te vragen of er iets met het kind aan de hand was. Zij bleef alles in zich verkroppen in plaats van die aan de grote klok te kunnen hangen. Vandana bleef zich beijveren haar problemen te maskeren door anders, zo normaal en gewoon mogelijk over te komen. Bovendien had de dader haar middels intimidatie het zwijgen opgelegd. Als de dader na deze periode weer naar Suriname afreist, ontstaat er voor Vandana een periode tot bezinning en verwerking. Zij probeert haar gemaltraiteerde leven opnieuw in te richten door haar schoolloopbaan in ieder geval onder controle te houden. Zij bezoekt na het basisonderwijs de havo , die in totaal vijf jaar zou moeten duren. Verder deed zij overal aan mee waarmee een dynamische jeugd op een zinvolle manier invulling geeft aan zijn/haar bestaan. Als zij de leeftijd van 16 bereikt heeft, komt de dader weer naar Nederland en vergrijpt zich wederom aan haar. Zij wordt in een busje meegesleurd en op een afgelegen plek verkracht. Op de vraag hoe dit precies mogelijk was omdat er op z�n minst enige omstanders geweest konden zijn die zulks had kunnen hebben opgemerkt, was het verstrekte antwoord niet geheel duidelijk . Hoewel zij er psychisch en fysiek zwaar onder leed welke niet zelden gepaard ging met een reeks beperkingen, bleef zij zich braaf en onverstoorbaar houden. Voor haar eindexamen havo zakte zij jammer genoeg tweemaal omdat zij zich overal alleen door heen moest wurmen. Desalniettemin verbrak zij een keer de stilte door de gebeurtenis aan haar moeder te vertellen. Zij merkte dat zowel de moeder als de vader er niet erg open voor stonden haar relaas aan te horen terwijl beiden weldegelijk wisten dat er met hun dochter iets niet helemaal in orde was. Zij schenen ook nog te weten wat het probleem van hun dochter was. Echter : als Vandana haar verhaal tegenover de ouders uit eigener beweging echt opbiecht reageerden beiden in plaats van geschokt en aangeslagen er nogal onverschillig op. Ze gaven er blijk van niet te kunnen geloven dat hun dochter iets dergelijks daadwerkelijk kon overkomen .Enig mededogen, begrip zelfs een knuffel zat er voor haar niet in. De instelling van de ouders behelsde dan ook dat het kwaad inmiddels toch was geschied waardoor het � no use was crying over spilt milk � en adviseerden haar in therapie te gaan zodat zij zich over haar eigen leed heen kon tillen. Hoewel zij daadwerkelijk een therapie had genomen bleek al gauw dat de therapeuten, wellicht niet in psychiatrische zin maar alvast in cognitieve zin zelf een flinke dosis therapie nodig hadden, te denken valt aan een mogelijke vorm van kennis ontwikkelingstherapie. Vandana voelde zich achtergelaten, onbegrepen �n in de steek gelaten terwijl haar ouders zelf door gingen met de herinrichting en perfectionering van hun leven. Dit had een vergroting van de kloof tussen haar en de ouders tot gevolg. Hoewel er een aangifte bij de politie van was gedaan bleek dat de vereiste onderzoeksbereidheid bij de politie boven de blauwe pet en uiteraard boven de grijze grauwe massa onder deze pet uitsteeg. De politie begon zich te verweren middels het gebruik van allerlei zieltogende en van weinig ontwikkeling en inzicht getuigende verbale kronkeldraaierijen , van perfide verdachtmakingen etc. om tot slot niets te hoeven ondernemen voor haar. Het kwam erop neer dat zij al de verkrachtingen die ze volgens de politie zelf uitgelokt zou hebben, wilde uitbuiten om die in sc�ne te zetten. De dader voelde zich daardoor alleen maar gesterkt en verkrachtte Vandana wederom op haar achttiende. Hoe deze laatste verkrachting mogelijk is gebleken door uitgerekend dezelfde dader en met hetzelfde scenario, blijft als feit en waarschijnlijkheid in nevelen gehuld. Vandana op zich voelt zich daarbij ��n en al een gebroken en gestraft mens. Haar studie wordt later voor haar een leidraad om haar eigen situatie geheel op eigen houtje te kunnen analyseren en te synthetiseren. Vandana stort zich op een autodidactische wijze op een schrijftherapie schrijft zoveel mogelijk alles van zich weg. Zij voegt er wel aan toe dat haar eigen kwaliteiten bij vele lotgenoten ontbreken waardoor die mogelijk suicide als enige uitweg zien. Zij vindt deze laatste zeer menselijk en daardoor begrijpelijk. Zij beaamt dat mensen qua intelligentieniveau van elkaar verschillen en dat een ieder op emotionele momenten eigen beslissingen neemt. Bij de �en kan de beslissing heel wijs uitvallen , bij de andere weer tragisch . Zij zelf heeft puur geluk gehad door zichzelf op het rechte pad te kunnen handhaven en niet ten onder te gaan aan haar kommer en leed. Tot slot volgen hieronder enkele Profielen van verkrachters zoals die in de literatuur worden weergegeven: Bij verkrachters blijken negatieve emoties zoals woede en vijandigheid jegens een bepaalde vrouw of vrouwen in het algemeen vooraf te gaan aan seksuele agressie. Uit onderzoeken blijkt dat mannen, die een hen bekende vrouw hebben verkracht, vaak vertellen dat de directe aanleiding voor hun agressie was dat die vrouw hen kwaad gemaakt had door hem te minachten, bespotten, af te wijzen of in de steek te laten. De mannen ervoeren de afwijzing als een krenking van hun mannelijke ego en namen wraak op haar. Maar ook andere gemoedstoestanden spelen een rol. Herhaalde verkrachters herinneren zich dat zij zich vaak eenzaam, gedeprimeerd of waardeloos voelen in de uren voorafgaand aan de verkrachting op grond van tegenslag, spanningen of onvrede. Niet zelden gaan ze in zo�n stemming doelloos rondrijden in hun auto, gebruiken alcohol als extra ontremmer, cre�ren een situatie waarin ze contact leggen met een vrouw en slaan toe als ze de kans schoon zien. Negatieve levenservaringen in de vroege jeugd veroorzaken chronische gedrags- en belevingsproblemen die de kans op latere seksuele agressie verhogen. De slechte kwaliteit van opvoeding, zoals te pas en te onpas straffen, strenge straffen bij afwezigheid van liefde, geweld in het gezin, gebrek aan stabiliteit in de relaties met de verzorgenden (vader en moeder) door verlating, langdurig verblijf in opvoedingsinstituten in de kindertijd en kindermishandeling, vormen de voedingsbodem voor het plegen van (seksueel) geweld. Mannen gebruiken dan seksualiteit als een manier om het hoofd te bieden aan emotionele problemen en levensproblemen. Deze seksuele activiteit geeft slechts tijdelijke bevrediging en kan daarom leiden tot gewelddadige seksualiteit. Een tweede mogelijkheid die tot seksueel geweld leidt kan ontstaan uit gebrek aan intimiteit en de emotionele eenzaamheid, waarbij de man zijn boosheid en wraakgevoelens projecteert op vrouwen. Dit doet hij dan als hij meent dat zij de oorzaak zijn van het niet vervuld worden van zijn behoeften. Rabin Gangadin
Commentaar
Zoeken
Alleen geregistreerde gebruikers mogen commentaar plaatsen!